Dato og tid

Ved indberetning til CPR eller ved CPR’s videregivelse af oplysninger anvendes datoformater uden tidszoneangivelse eller afvigelse (offset) i forhold til UTC.

Dato og tid er imidlertid altid UTC +1 (normaltid) eller UTC +2 (sommertid) efter "anordning om fastsættelse af sommertid fra og med år 2002" (Se anordning nr. 858 af 26/09/2001). Det bemærkes, at der før 2002 er blevet anvendt andre datoer for skift fra normaltid til sommertid henholdsvis fra sommertid til normaltid.

Ved fortolkning af CPR’s virkningsdatoer skal anvenderne tage højde for, at datostrenge ikke indeholder oplysning om tidszone eller afvigelse (offset) i forhold til UTC. Klokketiden i en datostreng for en virkningsdato vil som oftest være angivet med 00:00 eller 00:00:00. Her kan anvender se bort fra klokketiden og eksempelvis anvende java.time.LocalDate eller tilsvarende. Som det klare udgangspunkt skal kun datoen (år, måned og dag i måneden) - og således ikke klokketiden - for CPR’s virkningsdatoer anvendes ved datosammenligninger.

Idet CPR’s datostrenge ikke indeholder angivelse af UTC afvigelse (offset), er klokketiden tvetydig én time den sidste søndag i oktober hvert år. Dette har imidlertid ikke en praktisk betydning for sammenligning af virkningsdatoer, idet, som nævnt ovenfor, at kun datoen (år, måned og dag i måneden) bør anvendes ved sammenligning af virkningsdatoer.