Bilag - Formater

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

Nærværende dokument indeholder en beskrivelse af de mest anvendte formater som data kan antage i forbindelse med anvendelse af GCTP Services.

Der er således en beskrivelse af det enkelt format samt krav til formatet. Yderligere formatter kan forekomme i de individuelle services, og beskrives i disses servicedokumentation.

2. Formater

2.1. Afledtmarkering

I CPR-systemet sker der altid en hændelse på en person. Hvis hændelsen bevirker at der skal ske ændringer på andre personer, vil disse personer få registreret samme hændelse som hovedpersonen men med en afledtmarkering.

Eksempelvis:

  • Æ: Ægtefælle

  • PA: Partner

  • PN: Nyt gældende personnummer

Den udtømmende liste over mulige afledtmarkering værdier findes beskrevet på Hændelseskoder.

2.2. Binær markering (Boolean)

En binær markering angiver et true/false værdisæt. Feltbeskrivelsen angiver hvilket værdisæt bruges for feltet.

Mulige værdisæt:

Type

True værdi

False værdi

Type

True værdi

False værdi

X

X

  (blank)

*

*

  (blank)

JA/NEJ

JA

NEJ

Ja/Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

  (blank)

Y/N

Y

N

2.3. Beskyttelsestype

En beskyttelsestype består af 5 cifre. Hver beskyttelsestype har en unik kode, der identificerer typen for en beskyttelse.

Mulige værdiset:

00001: Navne- og adressebeskyttelse
00002: Lokalvejviser beskyttelse
00003: Markedsføringsbeskyttelse
00004: Forskerbeskyttelse (udgået)
00005: Kreditadvarsel

2.4. Bygningsnummer

Et Bygningsnummer angiver en bygning på en grønlandsk adresse og består af maksimalt 4 cifre.

Eksempelvis: 001, 0101

2.5. Dato

En hændelsesdato i GCTP er altid et heltal på 8 tegn formateret som ÅÅÅÅMMDD.

GCTP har oftest Hændelsesdato angivet som HDTO, men datoer anvendes andre steder og har forskellige navne.

Eksempelvis: 20210102 (2. januar 2021)

2.6. Datotid

Visse datoer angives med tid også og har derfor timer og minutter med i formatet. Dette format er 12 tegn og på formen ÅÅÅÅMMDDTTMI.

Eksempelvis: 202101020800 (2. januar 2021 kl. 08:00)

2.7. Dato sekvens

Visse datoer benytter timer og minutter som enten:

  1. Et sekvensnummer på 4 cifre.

  2. En usikkerhedsmarkering (99 i minutter).

De første 8 cifre i en dato sekvens vil altid være en gyldig dato. De sidste 4 cifre skal ikke fortolkes som tid.

Dette format er 12 tegn og på formen ÅÅÅÅMMDDTTMI.

Eksempelvis: 202306123350 (12. juni 2023, sekvensnummer 3350), 202306120099 (12. juni 2023, datoen er usikker)

99 som en usikkerhedsmarkering, er et gamelt koncept der udfases. I stedet skal der anvendes de specifikke inputfelter til en datos usikkerhedsmarkering.

Dato sekvenser ses oftest som nøgle værdier, ikke som inputfelter.

2.8. Etage

En etage kan angives med op til 2 cifre/karakterer.

Eksempelvis: 1, 22, st, kl

2.9. Husnummer

Et husnummer kan være op til 3 cifre og evt. et husbogstav A-Z. Foranstillede nuller er tilladt men ignoreres.

GCTP felter er typisk navngivnet med HUSNR som en del af navnet.

Eksempelvis: 1, 001, 401, 23A, 023A

2.10. Kommunekode

Et heltal på op til 4 cifre der betegner en kommune i CPR-Registeret. En kommune er også en myndighed. Foranstillede nuller er tilladt men ignoreres.

GCTP felter er typisk navngivnet med KOMKOD som en del af navnet.

Eksempelvis: 0101, 151, 0201

2.11. Landekode

Et heltal på op til 4 cifre der betegner et land i CPR-Registeret. Et land er også en myndighed. Foranstillede nuller er tilladt men ignoreres.

GCTP felter er typisk navngivnet med LANDKOD som en del af navnet.

Eksempelvis: 5100, 5120, 5313

2.12. Myndighedskode

Et heltal på op til 4 cifre der betegner en myndighed i CPR-Registeret. Myndigheder er en fællesbetegnelse for alle administrative enheder som kan anvendes dels som konstaterende, men også som registrerende enhed. Foranstillede nuller er tilladt men ignoreres.

Eksempler på myndigheder er SKAT, ATP, Lande, CPR-Kontoret, Kommuner, Sogne, Politi.

GCTP felter er typisk navngivnet med MYNKOD som en del af navnet.

Eksempelvis: 0010, 0201, 5100, 9314

2.13. Personkode

En personkode identificerer en CPR-bruger i CPR-systemet. Personkoder består af op til 8 alfanumeriske tegn.

Eksempelvis: WUADEMO1

2.14. Personnummer

Et personnummer identificerer en person i CPR-Registeret og angives på formen DDMMÅÅXXXX hvor XXXX er personnummer løbenummeret.

Eksempelvis: 0101811111

2.15. Postnummer

Et postnummer identificerer et postdistrikt i danmark og består af eksakt 4 cifre.

Eksempelvis: 2500 (Valby).

2.16. Ret/fortryd markering

En ret/fortryd markering angiver om den tidligere forekomst er skabt på grundlag af ret (K), fortryd (A) eller en teknisk ændring (Æ).

Ved en rettelse (K) forstås, at en eller flere af de felter, som danner tidligere registreringer, er fejlagtige f.eks fejl i hændelsesdato.

Ved fortryd (A) forstås, at forekomsten aldrig har eksisteret for personen f.eks der er fejlagtigt indrapporteret en adresse for personen, som vedkommende aldrig har boet på.

Ved teknisk ændring (Æ) forstås, at rækken er blevet rettet maskinelt f.eks kommune ændrer en boligs husnummer. I et batch program opdateres alle personer, som bor på boligen. Den tidligere bolig på personen bliver markeret som teknisk ændring.

En blank markering angiver en almindelig nuværende eller tidligere registrering.

Eksempelvis: A, K, Æ,   (blank)

2.17. Sidedør

En sidedør kan være tv, th, mf eller karakterer op til 4 tegn.

Eksempelvis: tv, th, mf, 0162

2.18. Status

Status angiver en persons status i CPR-Registeret og består af en kode på op til 2 cifre. Foranstillede nuller er tilladt men ignoreres.

Statuskoder er yderligere beskrevet på CPRs Dokumentationssite.

Eksempelvis: 01, 03, 90

2.19. Tidstempel

Tidstempler anvendes hvis der også er brug for sekunder og evt. mikrosekunder ved registrering af et specifikt tidspunkt.

Tidstempler er på 20 cifre og et heltal på formen ÅÅÅÅMMDDTTMISSnnnnnn, hvor nnnnnn er mikrosekunder.(f.eks. 20210102080030600087 for kl. 08:00.30 2. Januar 2021 mikrosekunder 600087)

2.20. Usikkerhedsmarkering

En * markerer at feltet er registret som usikkert ellers blank. Feltets navngivning vil relaterer sig til et andet felt der indeholder den værdi der er usikker.

Ofte vil usikkerhedsmarkeringen være tilknyttet et dato felt og feltnavn slutte på "USM".


Eksempel hvor STARTDATO ikke er usikkert:

<root xmlns="http://www.cpr.dk"> <Gctp v="2.0" env=""> <System r="CprSoeg"> <Service r="STAM"> <CprServiceHeader r="STAM" ts="20230609143340461756"/> <CprData u="O"> <Rolle r="HovedRolle"> <Field r="STARTDATO" v="20200101"/> <Field r="STARTDATOUSM"/> </Rolle> </CprData> <Kvit r="Ok" v="0"/> </Service> </System> </Gctp> </root>


Eksempel hvor STARTDATO er usikkert:

<root xmlns="http://www.cpr.dk"> <Gctp v="2.0" env=""> <System r="CprSoeg"> <Service r="STAM"> <CprServiceHeader r="STAM" ts="20230609143340461756"/> <CprData u="O"> <Rolle r="HovedRolle"> <Field r="STARTDATO" v="20200101"/> <Field r="STARTDATOUSM" v="*"/> </Rolle> </CprData> <Kvit r="Ok" v="0"/> </Service> </System> </Gctp> </root>

2.21. UUID

En UUID består af 36 karakterer. 32 alfanumeriske karakterer, fordelt i fem grupper, adskilt af bindestreg(-).

Eksempelvis: 2f31bcaa-8c20-4d71-898b-1a651a509e8

2.22. Vejkode

Et heltal på op til 4 cifre der betegner en vej i CPR-registereret.

GCTP felter er typisk navngivnet med VEJKOD som en del af navnet.

Eksempelvis: 0001, 1250

2.23. Ventetidstempel

Ventetidstempel anvendes til unikt at identificere en hændelse der er gemt i ventesystemet og er på formen ÅÅÅÅMMDDTTMISSnnnnnn, hvor nnnnnn er mikrosekunder.

I GCTP er ventetidstempel altid angivet som VNTS.

Eksempelvis: 19990915032134800016 (15. september 1999 kl. 03:21:34.800016)